PRAWO KARNE 

 • obrona oskarżonych na etapie postępowanie sądowego,
 • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym oraz zatrzymanym,
 • sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych w postaci zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji od wyroków sądów rejonowych i okręgowych,
 • sporządzanie kasacji od wyroków sądów II instancji,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie lub pozbawienie),
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym (majątku dorobkowym małżonków),
 • i inne.

PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • polubowna i sądowa windykacja należności,
 • reprezentowanie osób prawnych przed sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzenie i analiza umów,
 • przygotowywanie i analiza uchwał, statutów, regulaminów i innych.

 

PRAWO CYWILNE

PRAWO RZECZOWE

 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • eksmisję,
 • ustanowienie służebności,
 • ochronę prawa własności i posiadania,
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • i inne.

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia,
 • analiza i sporządzanie umów,
 • i inne.

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenia spadku, zrzeczenie się dziedziczenia,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • i inne.

ODSZKODOWANIA

 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych,
 • reprezentowanie poszkodowanych na etapie postępowania karnego,

 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • windykacja należności od osób fizycznych i prawnych,
 • reprezentacja wierzyciela przed organami egzekucyjnymi,
 • negocjacje z dłużnikami w zakresie spłaty należności,
 • zawezwania do próby ugodowej,
 • i inne.